tlo-menu
Stronnictwo PRS Samorządna Polska Galeria Linki Kontakt

Tezy programowe

 1. Polska jest krajem suwerennym, ojczyzną wszystkich Polaków, również mieszkających poza jej granicami.
 2. Najwyższym aktem prawnym jest Konstytucja Polski, a władzę w imieniu suwerennego narodu i z jego woli pełni Parlament, Prezydent i Rząd.
 3. Dla właściwego rozwoju kraju konieczne jest wprowadzenie dwuwładzy – świeckiej i duchownej we wzajemnej relacji i całkowitej autonomii. Jedna i druga władza ma być podporządkowana Jezusowi Królowi Polski.
 4. Fundamentem stanowienia wszelkiego prawa jest dekalog.
 5. Współpraca międzynarodowa Polski z innymi krajami musi być oparta na zasadach partnerskich.
 6. Bezpieczeństwo Polski winno być zabezpieczone przez dobrze wyszkoloną armię używaną tylko do celów obronnych oraz odbudowy obrony terytorialnej kraju.
 7. Bezpieczeństwo wewnętrzne winna zapewnić wyszkolona i o wysokim morale policja podporządkowana Rządowi.
 8. Na straży porządku prawnego powinna stać prokuratura i sędziowie podporządkowani parlamentowi.
 9. Liberalna doktryna gospodarcza winna być całkowicie odrzucona i zastąpiona koncepcją prospołeczną i propaństwową
 10. Człowiek winien być podmiotem wszelkich działań gospodarczych i społecznych.
 11. Rodzina jako podstawowa komórka społeczna winna być otoczona wszelką pomocą i troską.
 12. Własność fundamentem stabilności w kraju.
 13. Narodowy Bank Polski winien być stymulatorem rozwoju gospodarczego, podległy Parlamentowi.
 14. Zakazana wszelka lichwa.
 15. Złoty Polski środkiem płatniczym.
 16. Ziemia jest szczególnym dobrem, a jej posiadanie jest warunkiem istnienia niezależności i suwerenności Państwa.
 17. Rolnictwo powinno być objęte szczególnymi preferencjami ze strony Państwa.
 18. Przedmiotem szczególnej troski Państwa winna być oświata, nauka i szkolnictwo wyższe. Wychowywanie dzieci i młodzieży w duchu patriotycznym zgodnie z dekalogiem. Podstawowym systemem będzie szkolnictwo państwowe, a nauka bezpłatna.
 19. Państwo musi się troszczyć o zdrowie obywateli zapobiegając alkoholizmowi i narkomanii. Wszyscy obywatele muszą być objęci bezpłatna służbą medyczną.
 20. System ubezpieczeń społecznych związany z bankiem, podległy parlamentowi.
 21. Mass media muszą służyć społeczeństwu w upowszechnianiu kultury polskiej, uczenia wychowania oraz kreowania wzorców osobowych i autorytetów dla młodego pokolenia Polaków. Całkowicie podporządkowane Parlamentowi.


Copyright© Stronnictwo Polska Racja Stanu