<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="pl" lang="pl"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <meta name="Description" content="Strona Stronnictwa Polska Racja Stanu i Ruchu Obrony Rzeczpospolitej Samorzdna Polska " /> <meta name="Keywords" content="Stronnictwo Polska Racja Stanu, Ruchu Obrony Rzeczpospolitej Samorzdna Polska" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" /> <title>Aktualno[ci Stronnictwa PRS</title> <link rel="Stylesheet" type="text/css" href="news.css" /> <script type="text/javascript" charset="iso-8859-2" src="news.js"></script> </head> <body background="images/br12a.gif"> <center><img src="images/menu1.gif" alt="tlo-menu" border="0" usemap="#map" /></center> <map id="map" name="map"> <area shape="rect" coords="41,182,152,209" href="stronnictwo.html" alt="Stronnictwo PRS" /> <area shape="rect" coords="161,158,273,185" href="samorzadna.html" alt="Samorzdna Polska" /> <area shape="rect" coords="282,135,393,161" href="galeria.html" alt="Galeria" /> <area shape="rect" coords="413,132,523,155" href="linki.html" alt="Linki" /> <area shape="rect" coords="543,133,655,160" href="kontakt.html" alt="Kontakt" /> </map> <center> <div id="main"> <div id="tresc"> <h1> Aktualno[ci </h1> <div id="news"> <script type="text/javascript"> // <![CDATA[ var news = new News(); ///// // Dodawanie newsw w postaci: // news.dodaj(dzieD,miesic,rok, // 'TytuB','Tre[ newsa...', // 'adres','ramka', // 'autor','e-mail', // 'obrazek',szeroko[,wysoko[); ///// ////////// // Dodawanie newsw: //news.dodaj(dzieD,miesic,rok, 'TytuB', 'Tre[ newsa...'); //news.dodaj(dzieD,miesic,rok, 'TytuB', 'Tre[ newsa...'); //news.dodaj(dzieD,miesic,rok, 'TytuB', 'Tre[ newsa...'); ////////// news.dodaj(21,11,2013, 'Apel przed Uroczysto[ci Chrystusa Krla', 'Ju| za dziesi dni bdziemy obchodzi Uroczysto[ Chrystusa Krla, Krla wszystkich ludzi, wszystkich paDstw i wszystkich narodw. Ojciec Zwity Pius XII w encyklice Summi Pontificatus powiedziaB: GBwnym zBem, z powodu ktrego [wiat wspBczesny popadB w duchowe i moralne bankructwo oraz ruin, jest niegodziwe i zaiste zbrodnicze usiBowanie, aby pozbawi Chrystusa Jego krlewskiej wBadzy (...). Ratunek i zbawienie dla wspBczesnego czBowieka znajduje si tylko w czci Chrystusa jako Krla, w uznaniu uprawnieD wynikajcych z wBadzy jak On sprawuje.','apelint.html'); news.dodaj(03,04,2013, '"Krlestwo moje nie jest z tego [wiata"', 'Biskupi polscy zapowiedzieli na 356. spotkaniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, ktre odbyBo si w Przemy[lu, w dniu 15.10.2011 r., |e zamierzaj dokona powa|nej analizy Ruchu Intronizacyjnego, gdy| do tej pory ograniczano si do wiedzy przekazywanej na ten temat przez media. Zadanie to zostaBo powierzone, dziaBajcej przy Konferencji Episkopatu Polski, Komisji Nauki i Wiary, ktra w oparciu o studium Pisma Zwitego i Tradycji ma przebada zasadno[ gBoszonej (rwnie| przez Ruch Obrony Rzeczypospolitej Samorzdna Polska ) Intronizacji Jezusa Krla Polski. ', 'krolestwo.html'); news.dodaj(03,04,2013, 'List do Arcybiskupa Andrzeja Dzigi', 'Wielce Czcigodny Ksi|e Arcybiskupie, <br /><br /> Od naszego wsplnego spotkania w Krakowie minBy ju| trzy miesice. Brak dotd odpowiedzi ze strony Ekscelencji zaczyna nas niepokoi. ', 'dziega1.html'); news.dodaj(25,11,2012, 'Refleksje na temat felietonu Ksidza Tomasza Jaklewicza Inny Krl ', 'Z ogromnym smutkiem zapoznali[my si z felietonem Ksidza Tomasza Jaklewicza pt. Inny Krl, reklamowanym ju| na okBadce Tygodnika. Redakcja katolicka i pracujcy w niej Ksidz w sposb tendencyjny sugeruj jakoby byB jaki[ inny Chrystus Krl, ktrego si lekcewa|y. I czyni to w Uroczysto[ Chrystusa Krla Wszech[wiata, ustanowion przez Papie|a i obchodzon w caBym Ko[ciele (przed 1968 r. obchodzon jako Uroczysto[ Chrystusa Krla). ... <br /> ', 'inny.html'); news.dodaj(25,11,2012, 'Polski Episkopat mwi nie Jezusowi Krlowi Polski!', 'Ojciec Zwity Benedykt XVI ogBosiB Rok Wiary, nawoBujc, aby zaprasza Chrystusa w centrum |ycia paDstwowego, politycznego, religijnego i spoBecznego paDstw i narodw. Natomiast w Li[cie Episkopatu Polski na Uroczysto[ Chrystusa Krla Wszech[wiata, przeznaczonym do odczytania we wszystkich ko[cioBach i kaplicach, Hierarchowie mwi wiernym, |e nie chc Jezusa Krla Polski. Cytat z Listu: My[lenie jednak, |e wystarczy obwoBa Chrystusa Krlem Polski, a wszystko si zmieni na lepsze, trzeba uzna za iluzoryczne, wrcz szkodliwe dla rozumienia i urzeczywistniania Chrystusowego zbawienia w [wiecie. Nie trzeba, wic Chrystusa ogBasza Krlem, wprowadza Go na tron. ... <br /> ', 'list.html'); news.dodaj(04,03,2011, 'W OBRONIE KRZY{A', 'III. Stanowisko Ruchu Obrony Rzeczypospolitej Samorzdna Polska i Stronnictwa Polska Racja Stanu <br /><br /> Do wszystkich czBonkw Episkopatu Polski <br /><br /> Krzy|u Chrystusa, bdz|e pochwalony,<br /> Na wieczne czasy od nas pozdrowiony,<br /> Gdzie Bg Krl [wiata caBego,<br /> DokonaB |ywota swojego.<br /><br /> Bolesne wydarzenia wokB krzy|a spod PaBacu Prezydenckiego w Warszawie Krzy| smoleDski pod PaBacem Prezydenckim byB i pozostaje nadal znakiem sprzeciwu oraz spowodowaB i ujawniB ogromny podziaB w[rd wyznawcw Chrystusa oraz Jego pasterzy. ... <br /> ', 'w_obronie.html'); news.dodaj(04,03,2011, 'Pomniki Chrystusa Krla w Polsce znakiem wiary i nadziei dla Polakw', 'Pomnik Chrystusa Krla w Zwiebodzinie wotum wdziczno[ci za dokonan Intronizacj Chrystusa Krla <br /><br /> Bogu niech bd dziki za po[wicony w dniu 21.11.2010 r. Pomnik Chrystusa Krla w Zwiebodzinie. Wielkie gratulacje i ogromna wdziczno[ nale| si ks. bp. Stefanowi Regmuntowi ordynariuszowi diecezji zielonogrsko-gorzowskiej, jak i pomysBodawcy i budowniczemu tego dzieBa ks. praB. Sylwestrowi Zawadzkiemu. <br /> ', 'pomnik.html'); news.dodaj(04,03,2011, 'List do Arcybiskupa Andrzeja Dzigi', 'Najdostojniejszy Ksi|e Arcybiskupie! <br /><br /> Bg sprawiB, |e wbrew wszystkim trudno[ciom powstaB i zostaB po[wicony Pomnik Chrystusa Krla w Zwiebodzinie. Odwa|nie i z ogromn wiar miasto Zwiebodzin wraz ze swym ordynariuszem ks. bp. Adamem Dyczkowskim w 2000 r. dokonaBo Intronizacji Jezusa na swego Krla. Aaska Intronizacji zaowocowaBa budow Pomnika Chrystusa Krla. ', 'dziega.html'); news.dodaj(04,03,2011, 'List do Ksidza Biskupa Kazimierza Ryczana', 'Najdostojniejszy Ksi|e Biskupie! <br /><br /> O[mielamy si przesBa Jego Ekscelencji Biuletyny nr 9 i 10 Samorzdna Polska wydane przez Ruch Obrony Rzeczypospolitej Samorzdna Polska , obrazujce nasze zmagania o Polsk Chrystusow. ', 'ryczan.html'); news.dodaj(04,03,2011, 'List do PrzeBo|onych Zakonw mskich w Polsce', 'Ufajc, |e Czcigodnemu Ojcu PrzeBo|onemu Zakonu le|y na sercu obrona wiary i suwerenno[ci Ojczyzny, przesyBamy Biuletyny nr 9 i nr 10 Samorzdnej Polski , dotyczce naszych zmagaD o Polsk Chrystusow. Postpujca liberalizacja |ycia spoBecznego, paDstwowego i w Ko[ciele doprowadziBa do ogromnej demoralizacji w naszym spoBeczeDstwie. Objawami tego s liczne nierozliczone afery, pogBbiajca si degradacja spoBeczeDstwa, zanik poczucia poszanowania godno[ci ludzkiej i brak patriotyzmu. ', 'zak_m.html'); news.dodaj(04,03,2011, 'List do Ojcieca GeneraBa Izydora Matuszewskiego', 'Czcigodny Ojcze Generale! <br /><br /> O[mielamy si przesBa Czcigodnemu Ojcu GeneraBowi Biuletyny nr 9 i 10 Ruchu Obrony Rzeczypospolitej Samorzdna Polska , obrazujce nasze zatroskanie w obronie wiary i Ojczyzny. Wiemy, |e Jasna Gra wraz ze swoimi Wielebnymi Ojcami Str|ami stanowi bastion obrony polsko[ci i wiary w Narodzie. ', 'matuszewski.html'); news.dodaj(04,03,2011, 'List do PrzeBo|onych Zakonw |eDskich w Polsce', 'Czcigodne Siostry, <br /> Czasy, w ktrych przyszBo nam |y s niezwykle trudne i zastanawiajce. Nadmierna kumulacja katastrof, nieszcz[ i klsk |ywioBowych w ostatnich latach w Polsce i na [wiecie, zmusza wszystkich ludzi do dokonania gBbokich przemy[leD i stawiania podstawowych pytaD o nasz przyszBo[. ', 'zak_z.html'); news.dodaj(26,03,2011, 'List do Ojcieca Przeora Jasnej Gry Romana Majewskiego', 'Wielebny Ojcze Przeorze! <br />,br /> Znajc zatroskanie Ojca Przeora o sprawy obrony wiary i suwerenno[ci Ojczyzny, przesyBamy ostatnie Biuletyny Samorzdnej Polski , obrazujce nasze dziaBania w obronie Polski Chrystusowej. PogBbiajca si demoralizacja w spoBeczeDstwie, we wszystkich grupach spoBecznych, w rzdzie, parlamencie, w organach wymiaru sprawiedliwo[ci, w sBu|bie zdrowia, w[rd pracownikw nauki i kultury prowadzi do upadku naszego paDstwa. <br /> ', 'przeor.html'); news.dodaj(27,03,2011, 'Apel', '<center> Polska nie zginie, o ile przyjmie Chrystusa za Krla w caBym tego sBowa znaczeniu. <br /> (sBowa skierowane przez Pana Jezusa do S.B. Rozalii Celakwny) </center><br /><br /> Rodaku! <br /><br /> " Czy wierzysz, |e Jezus jest Krlem Zwiata i ka|dej Jego czstki, w tym Krlem Polski? <br /> " Czy pragniesz, aby Polska byBa krajem Chrystusowym, rzdzonym sprawiedliwie i zgodnie z przykazaniami Bo|ymi? <br /> " Czy pragniesz, aby Polska byBa krajem suwerennym? <br /> " Czy kochasz Boga i Ojczyzn? <br /> " Czy uznajesz Naj[witsz Maryj Pann Krlow Polski? <br /> ', 'apel.html'); news.dodaj(27,03,2011, 'List do Ksidza InfuBata Ireneusza Skubisia', 'Wielebny Ksi|e InfuBacie! <br /><br /> Czytajc tygodnik katolicki Niedziela , w nim rwnie| |arliwe wypowiedzi Ksidza InfuBata w obronie wiary i Ojczyzny, zastanawiamy si skd bierze si panoszce si zBo w naszym kraju. Wiele osb duchownych, jaki i [wieckich usilnie zabiega, aby t zB sytuacj w kraju zmieni. Mimo tych zabiegw sytuacja w kraju nie zmienia si, a wrcz pogarsza si. ZBo coraz bardziej gruje nad dobrem w naszej Ojczyznie. Polska tak do[wiadczona przez wojn i ska|ona nieludzkim komunizmem, potrafiBa wyj[ obronn rk w okresie wielkiego zrywu solidarno[ciowego w 1980 r. <br /> ', 'skubis.html'); /*news.dodaj(04,03,2011, 'tytuB', 'tekst <br /> ', 'adres.html'); news.dodaj(04,03,2011, 'tytuB', 'tekst <br /> ', 'adres.html');*/ news.wyswietl(); // ]]> </script> </div> </div> <br /><br /><br /><br /> <ul> <div id="menu1"></div> <li><a href="aktualnosci_sprs.html"> Aktualno[ci </a></li> <li><a href="historia.html"> Historia </a></li> <li><a href="tezy.html"> Tezy programowe </a></li> <li><a href="wladze.html"> WBadze Stronnictwa </a></li> </ul> <br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> <ul> <div id="menu2"></div> <li><a href="aktualnosci_sp.html"> Aktualno[ci </a></li> <li><a href="inicjatywa.html"> Inicjatywa obywatelska </a></li> <li><a href="wladzesp.html"> WBadze SP </a></li> </ul> </div> <div id="stopka"> Copyright Stronnictwo Polska Racja Stanu </div> </center> </body> </html>