List do Księdza Jerzego Banaka

Wielce Czcigodny Księże !
” Kto zna prawdę, a nie mówi o niej, jest nędznym tchórzem, a nie chrześcijaninem”.
(Papież Pius V)

„Polska nie zginie, o ile przyjmie Chrystusa za Króla w całym tego słowa znaczeniu”.
Słowa skierowane przez Pana Jezusa do S. B. Rozalii Celakównej.
Wielce Czcigodny Ksiądz zna prawdę o przesłaniu Pana Jezusa skierowanego do S. B. Rozalii
dotyczące Polski i w piękny sposób ją potwierdził na łamach „Naszego Dziennika”, wydanie
9.02.2021.
Jestem przekonany, że wyrazy wdzięczności do mojego listu dołączają Rodacy, którzy mieli łaskę zanoszenia modlitw do Boga i próśb do Pasterzy Kościoła o dokonanie Intronizacji Jezusa Króla Polski zgodnie z otrzymanym przez Rozalię przesłaniem od samego Pana Jezusa. Przesłanie to znane było od 1939 roku władzy świeckiej i duchownej. Jednak władza świecka i duchowna zlekceważyły to przesłanie. Skutki braku wiary w to przesłanie były tragiczne dla naszego kraju. Podczas II wojny światowej Polska straciła połowę swojego terytorium i około 6 milionów obywateli. Przesłania
dotyczące Polski, jakie otrzymywała Rozalia najpełniej odczytał ks. Tadeusz Kiersztyn, który w
największym stopniu przyczynił się do przygotowania procesu beatyfikacyjnego Rozalii na szczeblu
diecezjalnym, zakończonego 5.11.1996. Zakończony proces jednak nie został podpisany przez
metropolitę krakowskiego ks. Kardynała Franciszka Macharskiego z niewiadomych przyczyn. Kiedy
pod koniec procesu ujawniły się przesłania otrzymane przez Rozalię dotyczące uznania Pana Jezusa
Królem Polski jako warunek ratunku dla kraju, siły liberalne zakorzenione we władzach świeckich i
duchownych zablokowały ten proces. Wieloletnie modlitwy i starania rodaków z całej Polski
doprowadziły do podpisania zakończonego procesu przez ks. Kardynała Stanisława Dziwisza w dniu
17.04.2007. W tym czasie ujawnił się ogromny sprzeciw w Episkopacie dotyczący uznania Pana Jezusa
Królem i Panem naszego Narodu. Katolicy w całym kraju zorganizowani w różnych grupach
intronizacyjnych, jak: Fundacja Serca Jezusowego (powód w procesie Rozalii na szczeblu
diecezjalnym), Stowarzyszenie”Róża”, Stronnictwo Polska Racja Stanu, Ruch Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna Polska” występowali z prośbami do Episkopatu o organizowanie modlitw w sprawie Intronizacji. Pan Bóg wysłuchał modlitw wiernego ludu i Episkopat przynaglony działaniami i żądaniami Polaków w kraju wyznaczył dzień 19.11.2016, w którym Pan Jezus został uznany Panem i Królem Polski. Piękny Akt Intronizacyjny uznania Jezusa Panem i Królem Polski odmówiony został w Krakowie Łagiewnikach przez Prezydenta Andrzeja Dudę, członków Rządu z ministrami – Zbigniewem Ziobro, Janem Szyszko, parlamentarzystami, z udziałem 50. biskupów, w tym arcybiskupów i kardynałów oraz 1000. księży uczestniczących w koncelebrze i udziałem około 150. tysięcy wiernych z całej Polski.

Uroczysty Akt został odmówiony przed Najświętszym Sakramentem w pozycji klęczącej,
a wierni uczestniczący przed Sanktuarium klęczeli w deszczu i błocie. Warunkiem Intronizacji było wspólne uznanie Jezusa Królem Polski przez Naród razem z władzą świecką i duchowną zgodnie z żądaniem Pana Jezusa skierowanym do S. B. Rozalii.
Artykuł Księdza ożywia wiarę Polaków w potrzebę pilnego realizowania zobowiązań wynikających z Aktu Intronizacyjnego. Obecnie w całym Kościele na ten temat panuje milczenie, a Pasterze Kościoła jakby chcieli zapomnieć o tym Intronizacyjnym Akcie.
Sytuacja w kraju jest tragiczna, a w życiu społecznym i narodowym panoszy się liberalizm, satanizm, walka z Bogiem i katolicką Polską. Pasterze kościoła nie wspierają świeckich katolików w obronie Polski suwerennej i katolickiej. Należytego wsparcia udzielają tylko niektórzy pasterze kościoła.
W prasie katolickiej o przesłaniu tak bardzo ważnym dla kościoła i kraju nikt nie wspomina. Większość ludzi kościoła nie wypowie Jezus Królem Polski, mimo dokonanej uroczystej Intronizacji w 2016 roku.
Tym wszystkim katolikom świeckim i duchownym za przykład należy wskazać polskich skoczków narciarskich, którzy w świetle kamer niemal całego świata czynią znak krzyża przed każdym skokiem i nie wstydzą się, że są polskimi katolikami.
Natomiast wśród Pasterzy Kościoła tylko jeden abp Andrzej Dzięga mówi : Jezus Królem Polski,
narażając się tym samym w Episkopacie.
W szczytowej walce dobra ze złem, w walce z Bogiem i Kościołem, suwerenną Chrystusową Polską artykuł Czcigodnego Księdza powinien być alarmem dla Narodu, a szczególnie dla decydującej części Episkopatu w polskim Kościele. Tylko zwrot do Boga, oddanie siebie, kościoła i Ojczyzny pod duchowe panowanie Jezusa Króla Polski jest ratunkiem dla kraju. Ratunek ten wskazany został przez Pana Jezusa S. B. Rozalii Celakównej.
Część ludzi kościoła, prasa katolicka, Radio Maryja obronę Ojczyzny ograniczają tylko do grona
świętych, których należy prosić o modlitewne wsparcie Polaków, aby Jezus królował w naszej
Ojczyźnie. Bezgraniczna ufność Jezusowi Królowi Polski i ratunek dla Polski jest tylko w Nim przy
wstawiennictwie Matki Jezusa Maryi Królowej Polski.
Ks. Mieczysław Piotrowski, chrystusowiec z Poznania, na którego powołuje się autor wspomnianego artykułu uważa, że konieczne jest wypełnienie zobowiązań wynikających z Intronizacyjnego Aktu.
Polacy będą wdzięczni Czcigodnemu Księdzu za artykuł w „Naszym Dzienniku” uzasadniający ważność Aktu i wprowadzenie w życie zobowiązań wynikających z Aktu. Zgodność dokonanego Aktu
Intronizacyjnego z przesłaniem skierowanym do S. B. Rozalii dotyczących Polski potwierdza
wicepostulator w procesie rzymskim S. B. Rozalii ks. prof. Władysław Kubik. W swoim artykule Ksiądz
potwierdza, iż otrzymane przez Rozalię przesłanie nie dotyczy objawień ożywiających pierwsze piątki miesiąca, które były modlitwą wynagradzającą za grzechy. Takie przesłanie otrzymała francuska zakonnica św. Maria Małgorzata Alacoque, które zostało rozpowszechnione jako kult Serca Jezusa.
Natomiast Rozalia otrzymała przesłanie dotyczące uznania Jezusa za Króla w życiu osobistym,
społecznym i państwowym za Króla Polski. Przesłanie to jest kultem Jezusa Króla, które nie wyklucza kultu Serca Jezusa, a tylko go uzupełnia. Przeciwnicy Jezusa Króla Polski, aby nie dopuścić do intronizacji Jezusa Króla Polski celowo połączyli kult Jezusa Króla i kult Serca Jezusa i rozpowszechniali w Narodzie, że Rozalia otrzymała przesłanie dotyczące intronizacji Serca Jezusa. Za taką interpretacją opowiada się część Episkopatu i w ślad za tym media katolickie, m.in. „Nasz Dziennik” i Radio Maryja, a także przeciwnicy Jezusa Króla Polski i Polski suwerennej.
Tutaj należy przytoczyć „Teologiczne uzasadnienie kultu Jezusa Króla Polski” ks. prof. Czesława
Bartnika, znanego w Episkopacie i cenionego obrońcę kościoła i Polski w Radiu Maryja, opracowanie to zostało zlekceważone przez Episkopat i media katolickie.
Radio Maryja w pierwsze piątki miesiąca przeznaczało czas na swojej antenie dla O. Jana Mikruta, który tylko powtarzał: Intronizacja Serca Jezusa Króla, nie uzasadniając tego w żaden sposób.

Radio Maryja na swojej antenie nie rozpowszechnia kultu Jezusa Króla Polski – dowodem tego jest
artykuł Księdza zaopatrzony w obraz Jezusa w cierniowej koronie, a nie z orłami polskimi i z krzyżem w koronie.
Telewizja Trwam podczas pielgrzymek Radia Maryja i uroczystości państwowych, a nawet
uroczystości intronizacyjnej uznania Jezusa Królem Polski w Krakowie Łagiewnikach transmitując te uroczystości, unikała pokazywania przez kamery telewizyjne obrazu Jezusa Króla Polski z krzyżem i Polskimi orłami, których było zawsze wiele. Za wypowiedziane słowa prawdy dot. walki z Jezusem Królem Polski przez media katolickie zostanę zaliczony do wrogów kościoła, co zapewne ogłosi na antenie Ojciec Dyrektor. Poprawność polityczna i kościelna obowiązuje w mediach katolickich.
Walka o Polskę suwerenną i katolicką trwa w społeczeństwie i kościele. Przeciwnicy Jezusa Króla
Polski uaktywniają się, zwłaszcza liberalna część Episkopatu, lekceważąc przesłania S. B. Rozalii
dotyczącego ratunku Polski w uznaniu Jezusa Króla Polski.
Przykładem walki z prawidłowo odczytanym przez ks. Tadeusza Kiersztyna przesłaniem skierowanym do Rozalii Celakównej był list Episkopatu Polski skierowany do wiernych w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata w dniu 25.11.2012, w którym to liście Pasterze Kościoła piszą: „Myślenie jednak, że wystarczy obwołać Chrystusa Królem Polski, a wszystko się zmieni na lepsze, trzeba uznać za iluzoryczne, wręcz szkodliwe dla rozumienia i urzeczywistniania Chrystusowego zbawienia w świecie.
Nie trzeba więc Chrystusa uznawać Królem, wprowadzać Go na tron”. Wyznanie to godne jest
przeciwników Chrystusa, a nie katolików, tym bardziej Pasterzy Kościoła.
W tej trudnej sytuacji kraju artykuł Czcigodnego Księdza w „Naszym Dzienniku” jest wyznaczeniem kierunku obrony Polski katolickiej.
Pasterze Kościoła i media katolickie powołują się na nauczanie Św. Jana Pawła II przypominając Jego słowa „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”. W sytuacji, w której znajduje się Polska, gdzie atakowany jest kościół, podważana suwerenność kraju, ludzie kościoła wraz z rządem i narodem powinni wołać:
„Otwórzcie drzwi Jezusowi Królowi Polski”, gdyż w Nim tylko jest ratunek dla Narodu, Kościoła
i suwerennej Polski.
W obecne chwili, gdy życie Kościoła katolickiego w Polsce i na świecie jest utrudnione poprzez
sytuację związaną z obwołaną przez WHO domniemaną pandemią ( w rzeczywistości problem
bardziej natury politycznej niż zdrowotnej) wydaje się wielce istotnym zwrócenie uwagi zarówno
duchownych jak i świeckich na jedyny ratunek. A jest nim wypełnienie obietnic złożonych przez
Polskę w dniu 19 listopada 2016 r. Zgodnie z obietnicą zawartą w przesłaniach danych Rozalii
Celakównej „Ostoją się tylko te narody, które uznają w pełni tego słowa znaczeniu panowanie Jezusa Króla”. Polska wykonała pierwszy krok a szybko następujące wydarzenia w kraju na świecie wskazują, że ludzkość zbliża się nieuchronnie do ostatecznej konfrontacji dobra ze złem. Walka o dusze narodów wzmaga się i wzmacnia na sile, a czasu jest coraz mniej. Przestrogi ujęte w pismach Rozalii Celakównej nabrały wyraźnego kształtu wobec nadchodzących apokaliptycznych wstrząsów, które postawią narody, w tym Polskę, wobec wyboru zgodnie ze słowami Jezusa Chrystusa: błogosławieństwo czy przekleństwo?
Jeszcze raz dziękuję Czcigodnemu Księdzu za głos w obronie polskiej racji stanu, którą jest obrona wiary, kościoła i Ojczyzny.
Wierzę, że głos Księdza w tak ważnej sprawie będzie się potęgował, a nagrodą za to będzie
wdzięczność Polaków i błogosławieństwo Jezusa Króla Polski.
Jezu Królu Polski, umacniaj Czcigodnego Księdza w tym działaniu, a Maryja Królowa Polski niech
błogosławi w pracy dla Polski i Kościoła.

Króluj nam Chryste

One comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *